Tüketici Hakem Heyeti Başvurusunun Değerlendirilmesi

                                                                      İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ
 
                                                                  
 

  • İl Tüketici Hakem Heyetine yapılmış olan başvuru, karşı tarafa bildirilir ve 30 gün içinde savunmasını göndermesi istenir.
  • Gelen sonuç, Raportörler tarafından bir dosya şeklinde düzenlenip heyet gündemine alınır.
  • Hakem Heyeti her 15 günde bir (ayda iki defa) toplanarak gündeminde hazır olan tüketici başvurularını görüşür ve karara bağlar.
  • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 66 ıncı maddesiyle yürürlüğe konulan  Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin Karar Süresi Başlıklı 23 üncü Maddesinin 1 inci Fıkrasında " Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir." denilmektedir.
     

Tüketici Hakem Heyetinden çıkan karar her iki tarafa tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açıktır.Tüketici İl Hakem Heyetinin verdiği karar (2018 yılı için 4.570 TL dahil – 6.860 TL hariç arasında ) tarafları bağlar, icrai takibat yapılabilir.