IV.Esnaf ve Sanatkârlar Şurası Kararları Açıklandı

4.Esnaf ve Sanatkârlar Şurası Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla başladı.
ATO Congresium’da yapılan şuranın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Halk Bankası arasında bir protokol imzalanacağını belirterek, "Prim borçlarını ödeyemediği için emeklilik hakkını kazanamayan Bağ-Kur'lu kardeşlerimize inşallah Halk Bankamız 0,97 aylık faizle ve 36 ay vadeli olacak bir kredi verecek. Bundan 279 bin 422 Bağ-Kur'lu istifade edecek. Yapılandırmaya konu miktar ise 3,6 milyar lira" dedi.

Erdoğan, Çözüm Süreci'nde esnaf ve sanatkarların çok kritik ve hayati bir yerde durduğunu ifade etti.

"Hedef Esnaf ve Sanatkârın 2023 Vizyonunu Belirlemek"
Açılışta konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli de, "Şuranın temel hedefi, esnaf ve sanatkarlara yönelik küresel ve ulusal ekonomik gelişmeleri dikkate alan, bunları esnaf ve sanatkarların bugünü ve gelecek planı ile bütünleştiren bir strateji geliştirilmesi ve esnaf ve sanatkarımızın 2023 vizyonunun belirlenmesidir" dedi.

Canikli, bin yıllık Ahilik teşkilatının günümüzdeki temsilcileri olan esnaf ve sanatkarın, toplumsal hayatın bir parçası, iktisadi ve sosyal yapının omurgası, Türkiye ekonomisinin temel dinamiği olduğunu bildirdi.

Esnafın gelenekleriyle, ahlakıyla, disipliniyle ve en önemlisi de dayanışması ve paylaşmasıyla medeniyetin gelişmesinde ve ileriye taşınmasında hayati bir rol oynadığını ve oynamaya devam ettiğini ifade eden Canikli, "1,5 milyon esnaf ve sanatkarımız, Ahiliğin temel değerleri, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, dayanışmanın en güzel örneklerini başarılı bir şekilde yıllarca hayata geçirmiş, işçinin, üretenin, helal kazancın, dürüst yönetimin simgesi oldu" diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin temel taşı olan Ahilerin günümüzdeki temsilcileri esnaf ve sanatkarlar olarak herkesin bu mirası gelecek nesillere aktarması gerektiğini belirten Canikli, bu topraklara kimlik veren Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Mevlana, Ahi Evran-ı Veli gibi şahsiyetlerin, Anadolu’da bir medeniyet inşa ederken öznenin hep “insan” olduğunu kaydetti.

"Böyle bir tarihin mirasçıları olarak bizler de 'önce insan' diyoruz" ifadesini kullanan Canikli, şuranın temel hedefinin, esnaf ve sanatkarlara yönelik küresel ve ulusal ekonomik gelişmeleri dikkate alan, bunları esnaf ve sanatkarların bugünü ve gelecek planı ile bütünleştiren bir strateji geliştirilmesi ve esnafve sanatkarın 2023 vizyonunun belirlenmesi olduğunu belirtti.

"Sorunlara çözüm önerileri belirleyeceğiz"
Hükümet olarak esnaf ve sanatkarın alın teri ve emeğinin kıymetini çok iyi bildiklerinin altını çizen Canikli, şöyle konuştu:
"Esnaf ve sanatkarımızın acımasız rekabete ve ezici güce karşı mutlaka korunması gerektiğine inanıyoruz. Toplumumuzun bel kemiğini oluşturanesnaf ve sanatkarlarımızın omuzlarındaki yükü mümkün olduğu kadar hafifletmeyi en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Biz 'GüçlüEsnaf, Güçlü Ekonominin Teminatıdır' diyoruz. 2001 yılı şubat krizinde bir yazar kasa ile birlikte Başbakanlığın beton zeminine çakılan esnaf ve sanatkarımızın hayalleri ve ümitleri, 2002 sonundan itibaren zatı alinizin liderliğinde yeniden ayağa kalkmış ve ümitler yeniden yeşermeye başlamıştır."

Sorunlar 5 ana başlıkta ele alınacak
Canikli, şurada esnaf ve sanatkarın her türlü sorununu, “Mevzuat”, “Mesleki Eğitim”, “Kredi, Finansman ve Teşvik”, “Vergi ve Sosyal Güvenlik”, “Yenilikçilik” olmak üzere 5 ana ve 33 alt başlık altında ele alacaklarını belirtti.

Esnaf ve Sanatkarlar Şurası'nın bundan böyle her iki yılda bir toplanacağını belirten Canikli, 67 kişiyle yenilenen Genel Kurulun, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları, başkanlık düzeyinde kurumların başkanları, meslek örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler olmak üzere çok geniş bir yelpazeden oluştuğunu kaydetti.
Canikli, bugün belirlenecek icra kurulunun da 6 ayda bir toplanarak şurada alınacak kararların takipçisi ve uygulayıcısı olacaklarını bildirdi.

Şura Kararları
Hafta Tatili hakkında kanunun günün koşulları ile esnaf ve sanatkarların talepleri doğrultusunda revize edilmesinin de karara bağlandığını vurgulayan Canikli, diğer kararları da şöyle sıraladı:

"-Ustalık belgesine ilişkin kanuni düzenlemeler arasında var olan çelişkinin mesleki eğitimi güçlendirecek şekilde giderilmesi,
-Esnaf ve sanatkarların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında meslek birlikleri ile sözleşme yapmalarına ilişkin zorunluluğun kaldırılmasına yönelik düzenlenme yapılması,
-Esnaf ve sanatkarları doğrudan ilgilendiren veya etkileyecek nitelikteki hukuki düzenlemelerde esnaf ve sanatkarlara ilişkin etki analizi yapılması,
-5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun eksik ve aksayan yönlerinin günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi,
-Esnaf ve sanatkarlarımızın mesleki eğitim konusunda karşı karşıya olduğu sorunların çözümüne yönelik olarak; 491 adet esnaf ve sanatkar meslek kolunun tanımlaması ve tanımlanan meslek kollarının NACE kodlama sistemine dahil edilmesi,
-Kültürel ve sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin kapsamının belirlenmesi ve bu mesleklere yönelik politika önerileri geliştirilmesine yönelik bir çalışma grubunun oluşturulması,
-Mesleki eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonunun sağlanması ve bu kurumlardan mezun olan öğrencilerin hem diploma hem de Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesinin önünün açılması,
-Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim sistemi içerisinde işleyişine ilişkin düzenlemeler yapılması,
-Çıraklık eğitiminde öğrencileri finansal açıdan desteklemeye yönelik çalışmalar yapılması,
-Çıraklık sistemi ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi,
-Mesleki eğitime ilişkin politikaların daha doğru bir şekilde oluşturulabilmesi için istatistikî veri tabanı geliştirilmesi.
-Esnaf ve sanatkarlarımızın kredi ve finansmana şartlarının iyileştirilmesi için; mevcut kamusal desteklerle ilgili yaşanan sorunların çözülmesi ile bu desteklerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması,
- Esnaf ve sanatkara özgü; basit süreç ve işlemlere dayalı, sorunları çözmeye ve rekabet gücünü artırmaya odaklı yeni destek araçlarının geliştirilmesi,
-Esnaf ve sanatkarların kamusal destekler hakkında bilgi düzeyinin artırılması; proje hazırlama ve yürütme kabiliyetlerinin geliştirilmesi,
-Mali sicili bozuk esnaf ve sanatkarlar, dezavantajlı gruplar, kültürel ve sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösterenler ve mesleki yeterlilik belgesi sahipleri gibi özel gruplara yönelik kamusal desteklerin geliştirilmesi."


Canikli, bu konuya ilişkin Bakanlığın bir çalışmasının olduğunu belirterek, "Sicili bozuk, kredibilitesi kalmamış, mali yapısı bozulmuş ve ticari faaliyetini terketmek durumunda olan esnafımıza ilave ve makul maliyetlerle finansman desteği sağlamaya yönelik olarak sadece bu kategorideki esnaflarımız için özel bir mekanizmalı bir model üzerinde çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde aylarda bunu hayata geçirebiliriz" diye konuştu.

Bakan Canikli şurada ayrıca, esnaf ve sanatkarlara hizmet sunan kamu kurumları ve meslek kuruluşları ile finans kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla esnaf ve sanatkarların uygun maliyetlerle finansal kaynaklara erişmesinin sağlanması, esnaf ve sanatkarların kredi garanti sistemlerinden daha etkin olarak faydalanmasını sağlayacak araştırma-geliştirme çalışmalarının yapılmasının sağlanmasının karara bağlandığını açıkladı.

Şurada Alınan Diğer Kararlar Şöyle:
-Girişimciliğin desteklenmesi adına, ilk defa faaliyete başlayan esnaf ve sanatkarlara vergisel teşvikler sağlanması,
-Ulaştırma sektöründe yer alan esnaf ve sanatkarlarımızın daha modern ve gelişmiş taşıma araçlarına sahip olmaları amacıyla vergisel teşvikler sağlanması,
-Esnaf ve sanatkarların emekli olabilmeleri için aranan prim gün sayısında iyileştirmeler yapılması,
-Esnaf ve sanatkarların iş sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinçlendirilmesi,
-Kadın esnaf ve sanatkarlarımıza geriye dönük doğum borçlanması imkanı sağlanması,
-Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenen iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası prim ödeme süresinin kalfalıkta öngörülecek süreyi de kapsaması,
-Prim borcu olan alan esnaf ve sanatkarların sağlık hizmetinden daha uzun süre yararlanmasına yönelik düzenlemeler yapılması."
- Esnaf ve sanatkarların, mal ve hizmet standartlarının belirlenmesi, mesleki faaliyetlerine yönelik kriterlerin belirlenmesi, e-ticaret alanında faaliyetlerini daha yoğun sürdürmeleri, kişiye özel ürün ve hizmet çeşitliliğinin oluşturulması, mevzuat ve girişimcilik konularında gerekli çalışmaların yapılması,
- Esnaf ve sanatkarları ilgilendiren iş hayatı, girişimcilik, yenilikçilik,e-ticaret, mevzuat, belgelendirme ve benzeri konuları kapsayacak şekilde bir e-öğrenme platformunun kurulması,
- Esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiği sektörler analiz edilerek sektörlere özgü yenilikçi yaklaşımların tespit edilmesi ve bu alanda yapılan çalışmaların raporlanarak ülke genelinde duyurulması,
- Yeni iş yeri açacak esnaf ve sanatkar adaylarına tavsiye niteliğinde iş yeri açılışı rehberlik hizmetinin sunulması hususlarının tavsiye olunması.