İl Müdürlüğü Görevler

   
   
Ticaret İl Müdürlüğü;
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında 12.10.2012 tarihinde imzalanan protokol gereği, Bakanlığımız bünyesinde ticaret konularıyla ilgili olarak 15.11.2012 tarihinde kurulmuştur.

İÇ TİCARET İŞLERİ ŞUBESİ
                                                                                            
 • Şirketlerin genel kurul toplantılarına ait başvuru evraklarının eksiksiz olarak kayda alınması için kontrol işlemlerini yapmak ve imzalamak,
 • Genel kurul toplantı Tutanak ve Belgelerini incelemek, noksanlıklarını tamamlatmak, toplantı tutanak ve eklerini arşivlemek,
 • Şirket genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak (İl Müdürüne bilgi verilecek)
 • Şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/üyelerinin bilgi ve belge taleplerine yetkisi dahilinde cevap vermek,
 • Türk Ticaret Kanununa göre şirketlerin genel kurul evraklarını arşivlemek,
 • Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları ile ticaret borsalarına ilişkin mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yürütmek,
 • Ortak iş yapma kültürü ve şirketleşme çalışmalarını destekleyici faaliyetlerde bulunmak,
 • Şirketler hakkında ileri sürülen ve denetim gerektirmeyen şikayetlere ilişkin olarak bu kuruluşların işlem, hesap ve varlıklarını doğrudan ya da Bakanlığın talimatı üzerine incelemek ve sonuçlarını Bakanlığa rapor halinde bildirmek, bu incelemeler için personel görevlendirmek,
 • Elektronik ticaret ve organize perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı çıkartılan Yönetmelik kapsamında idari yaptırım uygulamak,
 • 5403 sayılı Kanuna istinaden Kamu Yararı işlerini yürütmek,
                                             İl Hal Hakem Heyeti
 
 • 5957 sayılı Kanun ile Hal hakem Heyeti ve Toptancı Konseyi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre iş ve işlemleri yürütmek,
 • Hal Hakem Heyeti kuruluş işlemleri ve sekretarya hizmetleri ile diğer işlemleri yürütmek,
 • Toptancı Halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve işletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu konularda mahalli idarelerle işbirliği yapmak, toptancı halleri ve Pazar yerlerine ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Toptancı halleri, pazar yerleri, üretici örgütleri, meslek mensupları ve ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme ve denetim yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulanmasını sağlamak üzere denetim sonuçlarını ilgili yerlere bildirmek,
 • Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarını, diğer ilgilileri, Hal Hakem Heyet üyelerine ilişkin bilgileri ve heyet kararlarını Hal Kayıt sistemine aktarmak,
 • Üreticilerle kurulan tüzel kişiliklere, ilgili mevzuat çerçevesinde üretici örgütü belgesi vermek veya iptal etmek,
 • Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, ilgili mevzuat çerçevesinde defter ve belgeleri onaylamak, Bakanlığın talimatı ile lisanslı depolar, yetkili sınıflandırıcılar nezdinde incelemelerde bulunmak, lisanslı depoculuk ve umumi mağazacılığa ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak,
 • Elektronik ticaret ve organize perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak,
 • Şubenin arşiv işlerini yürütmek ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Personel ve Destek Hizmetleri ile koordineli olarak)
 • İl Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak,


İlgili Kanunlar;
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 5957 sayılı (Hal Kanunu) Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu

                                      
KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBESİ
                                                                                                                        

 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu gereğince ilgili işlemleri yapmak,
 • Kooperatifçilik eğitimi ile ilgili çalışmalar ve programlar yapmak, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlamak,
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kooperatif genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak, (İl Müdürü bilgilendirilecek)
 • Yapılan Kooperatif genel kurulları ile mal bildirimlerini almak ve güncelleme işlemlerini yürütmek,
 • Kanuni süresinde genel kurullarını yapmayan ve diğer yasal zorunlulukları yerine getirmeyen kooperatiflerin yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu işlemlerini yapmak,
 • 1163 sayılı kooperatifler kanununa göre yapılan şikâyetlerle ilgili ön inceleme işlemlerini yapmak,
 • Ön incelemeye alınan kooperatiflerin yönetici, denetici ve ilgililerinden bilgi, belge, yazılı ve sözlü ifade isteme işlerini yapmak,
 • Bakanlık tarafından ön inceleme sonucu duyurusunun yapılması istenilen bilgiler ile talimatları ilgili kooperatiflere duyurmak, sonucundan Bakanlığa bilgi vermek,
 • Kooperatif girişimlerini özendirici ve destekleyici çalışmalar yapmak ve uygulamak, sonuçlarını Bakanlığa bildirmek,
 • Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde, kooperatif kuruluşlarına ve ana sözleşme değişikliklerine izin vermek, izin verilen kooperatiflerle ilgili bilgileri düzenli olarak Bakanlığa bildirmek, Kooperatif kuruluş ve işleyişleri ile ilgili her türlü dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
 • Bakanlığın talimatı üzerine, kooperatifçilik konusunda ve kooperatiflerin faaliyet alanlarına ilişkin konularda ARGE çalışmalarını yürütmek, araştırmalar yapmak, kooperatif bilgi ve denetim sistemine ilişkin görevleri yerine getirmek,
 • Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde kooperatifin desteklenmesine ilişkin proje tekliflerini almak, Bakanlıkça desteklenen veya kredi ile finanse edilen projelerin uygulanmasını izlemek ve denetlemek, bu çalışmaların sonuçlarını Bakanlığa iletmek,
 • Kooperatiflerin mal bildirimlerini takip etmek,bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/üyelerinin, adli merciilere bilgi ve belge taleplerine yetkisi dahilinde cevap vermek,
 • KOPBİS’in işleyişi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yerine getirmek,
 • İl Müdürlüğünün BİMER şikayetlerini takip etmek,(Diğer Şubelerle koordineli olarak)
 • Şubenin arşiv işlerini yürütmek ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Personel ve Destek Hizmetleri ile koordineli olarak)
 • İl Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak,
İlgili Kanunlar;
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
 • 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hak. Kanun

ESNAF İŞLERİ ŞUBESİ
 
 • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu gereğince ilgili işlemleri yapmak,
 • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu esnaf ve küçük sanatkarlar yasaya göre odaların genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak, (İl Müdürü bilgilendirilecek)
 • 5362 sayılı Kanuna göre Esnaf Odaları ile ilgili şikayetlerin ön incelemelerini yapmak, yönetici, denetici ve ilgililerden bilgi belge istemek ve Bakanlığa bildirmek,
 • Esnaf ve Sanatkâr Odalarının kuruluş taleplerini incelemek ve kuruluş belgelerini Bakanlığa göndermek,
 • Valilikçe yapılacak Mutabakat Komitesinin sekretaryasını yürütmek,
 • Odalarca belirlenen fiyat tarifelerine Valilikçe yapılacak itiraz işlemlerinin sekretaryasını yürütmek
 • Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, il bazında esnaf ve sanatkar işlemlerine ait yatırım, üretim, pazarlama, teşvik, mali durum, ARGE, istihdam, enerji vb. ekonomik faaliyet bilgi ve verileri esnaf ve sanatkarların sorunlarını ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • Esnaf ve sanatkarların iç ve dış pazar imkanlarını araştırmak, her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, esnaf ve sanatkarların rekabet güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde ve tezgah temini amaçlarıyla desteklenmesine ilişkin işlemleri yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • Esnaf ve sanatkarlara ilişkin belirlenen politika, ilke, hedef ve stratejileri il düzeyinde uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • 5362 sayılı Kanunun 64. maddesine göre il ve ilçelerde oluşturulacak mutabakat komitelerinin almış olduğu kararları Bakanlığa bildirmek,
 • 5403 sayılı Kanuna istinaden Kamu Yararı işlerini yürütmek,
 • Ahilik Haftası kutlama çalışmaları ile faaliyetlerini yürütmek,(Personel ve Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • Odalarca belirlenen fiyat tarifelerine Valilikçe yapılacak itiraz işlemlerinin sekretaryasını yürütmek,
 • Şubenin arşiv işlerini yürütmek ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Personel ve Destek Hizmetleri ile koordineli olarak)
 • İl Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak,
İlgili Kanunlar;
 • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu                                       
TÜKETİCİNİN ŞİKAYETLERİ VE PİYASA GÖZETİMİ ŞUBESİ
                                                                                                             
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve alt mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, denetimleri yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla toplantı, panel, konferans vb. düzenlemek ve tüketici mevzuatıyla ilgili değişiklikleri duyurmak,
 • Tüketici şikayetleri ile ilgili denetimleri yapmak ve sonuçlandırmak,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mahkemeye cevap yazılarını hazırlamak ve süresi içinde mahkemelere gönderilmesini sağlamak,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili olarak idari para cezaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • 4703 sayılı Kanun ile ilgili olarak idari para cezaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • 4703 sayılı Kanun ile ilgili mahkemeye cevap yazılarını hazırlamak ve süresi içinde mahkemelere gönderilmesini sağlamak,
 • 6502 sayılı Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenen belgeleri düzenleyip, ilgililere vermek,
 • Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, denetimleri yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • İl Tüketici Hakem Heyetlerinin kuruluşu, işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek, İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla, toplantı, panel, konferans vb. düzenlemek, mevzuatla ilgili değişiklikleri duyurmak,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre tüketici başvurularını inceleyerek, tüketici hakem heyetinde görüşülecek şekilde hazırlamak,
 • Tüketici İl Hakem Heyetinin toplantı gündemini belirlemek ve üyelere duyurmak,
 • Tüketici İl Hakem Heyetince alınan kararları karar defterine sırasına göre yapıştırıp, köşelerinden mühürlemek ve karar defterini muhafaza etmek,
 • Tüketici hakem heyetinde alınan kararlara ilişkin tebligat ücretlerini takip etmek,
 • Kanun ve Yönetmelikle belirlenen belgeleri düzenleyip ilgililere vermek,
 • İl ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin dönem raporlarını ve istenen istatistiki bilgileri hazırlayarak Bakanlığa göndermek,
 • TUBİS’in işleyişi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yerine getirmek,
 • Ticaret.Net işleyişi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • İl Müdürlüğünün BİMER şikayetlerini takip etmek,(Diğer Şubelerle koordineli olarak)
 • Şubenin arşiv işlerini yürütmek ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Personel ve Destek Hizmetleri ile koordineli olarak)
 • İl Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak,
İlgili Kanunlar;
 • 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun

GÜMRÜK TİCARET DENETMEN YARDIMCILARI
 
 • Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürün güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun olarak Bakanlıkça belirlenen il veya illerde denetim görevini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlayarak ilgili yerlere sunmak, her denetim işlemi için denetim sürecinin başından sonuna kadar gerekli bilgi ve belgeleri düzenli bir şekilde hazırlayarak İl Müdürlüğüne teslim etmek,
 • Kanunda belirtilen ceza ve önlemler hariç olmak üzere, denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemleri saptadığında, durumu ilgili makamlara iletilmek üzere il müdürlüğüne bildirmek,
 • Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde görüş ve öneri geliştirmek ve bunları il müdürlüğüne sunmak,
 • Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, fabrika, mağaza, dükkan, ticarethane, pazar yeri, depo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, görüntülemek, araştırmak, bunları mühürlemek, bu konularda yetkili ve ilgililerden her türlü yardım ve bilgi talep etmek,
 • Test ve muayeneye tabi tutulacak ürünlerden numune almak,
 • Denetim faaliyetinin engellenmesi durumunda, kolluk kuvvetlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak,
 • 4703 sayılı Kanun kapsamında piyasa gözetim ve denetim işlemlerini yapmak  ve bu faaliyetler ile ilgili bilgi, belge ve periyodik raporları düzenli olarak hazırlayarak Bakanlığa göndermek, piyasa gözetim ve denetim ceza işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunan ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında yahut ürün piyasada iken güvenli olup olmadığını denetlemek, güvensiz olduğunun tespit edilmesi halinde, Bakanlığın talimatı doğrultusunda ve ilgili mevzuat dikkate alınarak gerekli idari tedbirleri almak ve idari yaptırım uygulanmasını sağlamak,
 •  Piyasa gözetim ve denetim işlemlerini yapmak ve bu faaliyetler ile ilgili bilgi, belge ve periyodik raporları düzenli olarak hazırlayarak Bakanlığa göndermek, piyasa gözetim ve denetim ceza işlemlerini yürütmek,
 • 4077 sayılı Kanun kapsamında denetim işlemlerini yapmak,
 • Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği hükümleri ile Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunan konularla ilgili, mevzuat ve Bakanlığın talimatları doğrultusunda işlemleri yürütmek,
 • Şubenin arşiv işlerini yürütmek ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Personel ve Destek Hizmetleri ile koordineli olarak)
 • İl Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak,


PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ
                                                             
 • Müdürlük personelinin maaş, tayin, terfi, ceza, özlük, ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak,
 • Müdürlük personelinin kanuni izin, hastalık ve mazeret izinleriyle ilgili işleri yapmak,
 • Müdürlüğün giderlerini belirleyip ödenek talep etmek ve giderler ile ödeneğin harcanma işini takip etmek,
 • Müdürlüğün demirbaş işlerini yapmak ve güncellemek,
 • Müdürlüğün mali işleriyle ilgili hizmetleri yürütmek ve bütçe hesaplarını elektronik ortamda (defter) tutmak,
 • Müdürlük için gerekli araç, gereç, kırtasiye vb. malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 • Müdürlüğün temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım-onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek,
 • Hizmet araçlarının bakım, ikmal ve onarımlarının yapılması işlerini takip etmek,
 • Hizmet içi eğitim ve programlarının yapılmasını koordine etmek,
 • Müdürlüğün direktif ve genelgelerini personele duyurulmasını sağlamak,
 • Müdürlükle ilgili yayınların takip edilmesini sağlamak,
 • Personelin mal bildirimi işlemlerini yürütmek,
 • İl Müdürlüğünün yıllık Taşınır Yönetim Hesabını hazırlamak,
 • Bakanlığın Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelinin hazırlanması amacıyla Müdürlüğün taşınır hesaplarını konsolide etmek,
 • İl ve ilçe Tüketici  Hakem Heyeti Başkanlıkları ile İl Hal Hakem Heyeti başkan ve üyeleri ile bilirkişilerin ücret ve huzur haklarının ödenmesi işlerini yapmak,
 • Personelin görevlendirme yazışmalarını yapmak,
 • Ahilik Haftası kutlama çalışmaları ile faaliyetlerini yürütmek, (Esnaf İşleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • Sivil savunma ile ilgili işleri yapmak,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesindeki iş ve işlemleri yürütmek,
 • EBYS’den ve manuel olarak Müdürlüğün  gelen- giden evrakını takip etmek,
 • Müdürlüğün gelen evrakını ilgili şubelere teslim etmek,
 • Müdürlüğün posta gönderilerine ait iş ve işlemleri yapmak ve zamanında ilgili yerlere göndermek,
 • Müdürlüğün Valiliğe, Bakanlığa, Mahkeme vb. kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel kişiliklere elden gönderilmesi gereken evrakların takibini yapmak,
 • İl Müdürlüğünün arşiv işlerini yürütmek ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Diğer Şubelerle ile koordineli olarak)
 • İl Müdürlüğünün BİMER şikayetlerini takip etmek,(Diğer Şubelerle koordineli olarak)
 • İl Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak,

İlgili KHK ve Yönetmelik;
 • 640 sayılı KHK. Maddeler / 1.- 2.(b, c, ı, i, j, k, l) – 3.- 26. – 34.
 • Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği