Bakanlıkça Örnek Ana Sözleşmeleri Hazırlanan Kooperatifler İl Müdürlüklerinde Kurulabilecek.

  T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

 

Kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetleri Bakanlığımız görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan kooperatiflerden Karayolu Yük Taşıma, Karayolu Yolcu Taşıma, Üretim ve Pazarlama, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme, Tüketim, Temin Tevzi, Turizm Geliştirme, Küçük Sanat, Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama, Pazarcılar İşletme, Deniz Yük Taşıma, Deniz Yolcu Taşıma ve Eğitim Kooperatiflerinin kuruluş işlemlerinin, Bakanlığımızın; 15/03/2013 tarih ve 2013/2 nolu, 20/05/2013 tarih ve 2013/5 nolu ve 26/06/2013 tarih ve 2013/6 nolu Genelgeler çerçevesinde Valiliklerce yürütülmesine yönelik yetki devrinde bulunduğu bilinmektedir.

Hizmetin yerinden, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak bakımından, Bakanlığımızca yürürlüğe konulmuş olan söz konusu Örnek Anasözleşmeler’in aynen kabul edilmesi kaydıyla, bu defa “Hizmet Kooperatifi”, “Çocuk Bakım Hizmetleri Kooperatifi”, “Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi” ve “Gayrimenkul İşletme Kooperatifi” kuruluş izni için yapılacak başvuruların Valiliklerce (Ticaret İl Müdürlüğü) değerlendirilmesi ve uygun koşulları taşıyan başvurulara kuruluş izni verilmesi uygun görülmektedir.
Öte yandan, Hizmet Kooperatifi, Çocuk Bakım Hizmetleri Kooperatifi, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi ve Gayrimenkul İşletme Kooperatifi kuruluş izni başvuruları sırasında Bakanlığımızın 15/03/2013 tarih ve 2013/2 nolu Genelgesinin “Kooperatif kuruluş işlemleri
sırasında dikkat edilmesi gereken genel hususlar” başlıklı (C) fıkrasında belirtilen hükümlerin yanı sıra;

 1. Hizmet Kooperatifleri için:
 • Kurucu ortaklarının 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalışmayı taahhüt ettiği ve aynı amaçlı başka bir kooperatifin ortağı olmadığına dair yazılı beyanın istenilmesi,
 • Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile ispatı mümkün olmayan hususlar için (hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname istenilmesi,
 1. Çocuk Bakım Hizmeti Kooperatifleri için:
 • Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile ispatı mümkün olmayan hususlar için (hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname istenilmesi,
 1. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifleri için:
 • Kurucu ortakların asgari lisans düzeyindeki diplomalarının aslı görüldüğü halde fotokopisinin istenilmesi,
 • Kurucu ortaklar arasında yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler varsa; gerçek kişilerin kimlik, lisans diploması ve pasaportlarının tercüme edilmiş noter tasdikli fotokopileri; tüzel kişilerin ise kooperatifin amacına uygun bir faaliyet konusuna sahip olduğunu ve tüzel kişi olduklarını apostille şerhi ile düzenlenmiş belgeyle; tüzel kişilik temsilcilerinin de yetkili olduklarına ilişkin belgeler ve pasaportlarının tercüme edilmiş noter tasdikli örneklerinin istenilmesi,
 • Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile ispatı mümkün olmayan hususlar için (hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname istenilmesi,
 1. Gayrimenkul İşletme Kooperatifleri için:
 • Kurucu ortaklar arasında yabancı uyruklu gerçek kişi varsa, 2644 sayılı Tapu Kanunu veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Türkiye'de gayrimenkul edinmesine imkân sağlanmış kişi olduğunu ispatlar belgenin istenilmesi,
 • Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile ispatı mümkün olmayan hususlar için (hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname istenilmesi,

uygun koşulları taşıyan başvurulara kuruluş izni verilebilecektir.