Görev ve Sorumluluk

                                      TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE PİYASA GÖZETİM DENETİM İŞLERİ ŞUBESİ
                                                                     

 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve alt mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, denetimleri yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla toplantı, panel, konferans vb. düzenlemek ve tüketici mevzuatıyla ilgili değişiklikleri duyurmak,
 • Tüketici şikayetleri ile ilgili denetimleri yapmak ve sonuçlandırmak,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mahkemeye cevap yazılarını hazırlamak ve süresi içinde mahkemelere gönderilmesini sağlamak,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili olarak idari para cezaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • 4703 sayılı Kanun ile ilgili olarak idari para cezaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • 4703 sayılı Kanun ile ilgili mahkemeye cevap yazılarını hazırlamak ve süresi içinde mahkemelere gönderilmesini sağlamak,
 • 6502 sayılı Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenen belgeleri düzenleyip, ilgililere vermek,
 • Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, denetimleri yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • İl Tüketici Hakem Heyetlerinin kuruluşu, işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek, İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla, toplantı, panel, konferans vb. düzenlemek, mevzuatla ilgili değişiklikleri duyurmak,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre tüketici başvurularını inceleyerek, tüketici hakem heyetinde görüşülecek şekilde hazırlamak,
 • Tüketici İl Hakem Heyetinin toplantı gündemini belirlemek ve üyelere duyurmak,
 • Tüketici İl Hakem Heyetince alınan kararları karar defterine sırasına göre yapıştırıp, köşelerinden mühürlemek ve karar defterini muhafaza etmek,
 • Tüketici hakem heyetinde alınan kararlara ilişkin tebligat ücretlerini takip etmek,
 • Kanun ve Yönetmelikle belirlenen belgeleri düzenleyip ilgililere vermek,
 • İl ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin dönem raporlarını ve istenen istatistiki bilgileri hazırlayarak Bakanlığa göndermek,
 • TUBİS’in işleyişi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yerine getirmek,
 • Ticaret.Net işleyişi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • İl Müdürlüğünün BİMER şikayetlerini takip etmek,(Diğer Şubelerle koordineli olarak)
 • Şubenin arşiv işlerini yürütmek ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Personel ve Destek Hizmetleri ile koordineli olarak)
 • İl Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak,