Görev ve Sorumluluk

                   PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ

 • Müdürlük personelinin maaş, tayin, terfi, ceza, özlük, ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak,
 • Müdürlük personelinin kanuni izin, hastalık ve mazeret izinleriyle ilgili işleri yapmak,
 • Müdürlüğün giderlerini belirleyip ödenek talep etmek ve giderler ile ödeneğin harcanma işini takip etmek,
 • Müdürlüğün demirbaş işlerini yapmak ve güncellemek,
 • Müdürlüğün mali işleriyle ilgili hizmetleri yürütmek ve bütçe hesaplarını elektronik ortamda (defter) tutmak,
 • Müdürlük için gerekli araç, gereç, kırtasiye vb. malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 • Müdürlüğün temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım-onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek,
 • Hizmet araçlarının bakım, ikmal ve onarımlarının yapılması işlerini takip etmek,
 • Hizmet içi eğitim ve programlarının yapılmasını koordine etmek,
 • Müdürlüğün direktif ve genelgelerini personele duyurulmasını sağlamak,
 • Müdürlükle ilgili yayınların takip edilmesini sağlamak,
 • Personelin mal bildirimi işlemlerini yürütmek,
 • İl Müdürlüğünün yıllık Taşınır Yönetim Hesabını hazırlamak,
 • Bakanlığın Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelinin hazırlanması amacıyla Müdürlüğün taşınır hesaplarını konsolide etmek,
 • İl ve ilçe Tüketici  Hakem Heyeti Başkanlıkları ile İl Hal Hakem Heyeti başkan ve üyeleri ile bilirkişilerin ücret ve huzur haklarının ödenmesi işlerini yapmak,
 • Personelin görevlendirme yazışmalarını yapmak,
 • Ahilik Haftası kutlama çalışmaları ile faaliyetlerini yürütmek, (Esnaf İşleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • Sivil savunma ile ilgili işleri yapmak,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesindeki iş ve işlemleri yürütmek,
 • EBYS’den ve manuel olarak Müdürlüğün  gelen- giden evrakını takip etmek,
 • Müdürlüğün gelen evrakını ilgili şubelere teslim etmek,
 • Müdürlüğün posta gönderilerine ait iş ve işlemleri yapmak ve zamanında ilgili yerlere göndermek,
 • Müdürlüğün Valiliğe, Bakanlığa, Mahkeme vb. kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel kişiliklere elden gönderilmesi gereken evrakların takibini yapmak,
 • İl Müdürlüğünün arşiv işlerini yürütmek ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Diğer Şubelerle ile koordineli olarak)
 • İl Müdürlüğünün BİMER şikayetlerini takip etmek,(Diğer Şubelerle koordineli olarak)
 • İl Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak,