Görev ve Sorumluluk

                   1-KOOPERATİFÇİLİK

 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu gereğince ilgili işlemleri yapmak,
 • Kooperatifçilik eğitimi ile ilgili çalışmalar ve programlar yapmak, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlamak,
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kooperatif genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak, (İl Müdürü bilgilendirilecek)
 • Yapılan Kooperatif genel kurulları ile mal bildirimlerini almak ve güncelleme işlemlerini yürütmek,
 • Kanuni süresinde genel kurullarını yapmayan ve diğer yasal zorunlulukları yerine getirmeyen kooperatiflerin yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu işlemlerini yapmak,
 • 1163 sayılı kooperatifler kanununa göre yapılan şikâyetlerle ilgili ön inceleme işlemlerini yapmak,
 • Ön incelemeye alınan kooperatiflerin yönetici, denetici ve ilgililerinden bilgi, belge, yazılı ve sözlü ifade isteme işlerini yapmak,
 • Bakanlık tarafından ön inceleme sonucu duyurusunun yapılması istenilen bilgiler ile talimatları ilgili kooperatiflere duyurmak, sonucundan Bakanlığa bilgi vermek,
 • Kooperatif girişimlerini özendirici ve destekleyici çalışmalar yapmak ve uygulamak, sonuçlarını Bakanlığa bildirmek,
 • Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde, kooperatif kuruluşlarına ve ana sözleşme değişikliklerine izin vermek, izin verilen kooperatiflerle ilgili bilgileri düzenli olarak Bakanlığa bildirmek, Kooperatif kuruluş ve işleyişleri ile ilgili her türlü dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
 • Bakanlığın talimatı üzerine, kooperatifçilik konusunda ve kooperatiflerin faaliyet alanlarına ilişkin konularda ARGE çalışmalarını yürütmek, araştırmalar yapmak, kooperatif bilgi ve denetim sistemine ilişkin görevleri yerine getirmek,
 • Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde kooperatifin desteklenmesine ilişkin proje tekliflerini almak, Bakanlıkça desteklenen veya kredi ile finanse edilen projelerin uygulanmasını izlemek ve denetlemek, bu çalışmaların sonuçlarını Bakanlığa iletmek,
 • Kooperatiflerin mal bildirimlerini takip etmek,bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/üyelerinin, adli merciilere bilgi ve belge taleplerine yetkisi dahilinde cevap vermek,
 • KOPBİS’in işleyişi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yerine getirmek,
 • İl Müdürlüğünün BİMER şikayetlerini takip etmek,(Diğer Şubelerle koordineli olarak)
 • Şubenin arşiv işlerini yürütmek ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Personel ve Destek Hizmetleri ile koordineli olarak)
 • İl Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak,

                                                    

 

                   2-ESNAF
 • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu gereğince ilgili işlemleri yapmak,
 • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu esnaf ve küçük sanatkarlar yasaya göre odaların genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak, (İl Müdürü bilgilendirilecek)
 • 5362 sayılı Kanuna göre Esnaf Odaları ile ilgili şikayetlerin ön incelemelerini yapmak, yönetici, denetici ve ilgililerden bilgi belge istemek ve Bakanlığa bildirmek,
 • Esnaf ve Sanatkâr Odalarının kuruluş taleplerini incelemek ve kuruluş belgelerini Bakanlığa göndermek,
 • Valilikçe yapılacak Mutabakat Komitesinin sekretaryasını yürütmek,
 • Odalarca belirlenen fiyat tarifelerine Valilikçe yapılacak itiraz işlemlerinin sekretaryasını yürütmek
 • Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, il bazında esnaf ve sanatkar işlemlerine ait yatırım, üretim, pazarlama, teşvik, mali durum, ARGE, istihdam, enerji vb. ekonomik faaliyet bilgi ve verileri esnaf ve sanatkarların sorunlarını ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • Esnaf ve sanatkarların iç ve dış pazar imkanlarını araştırmak, her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, esnaf ve sanatkarların rekabet güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde ve tezgah temini amaçlarıyla desteklenmesine ilişkin işlemleri yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • Esnaf ve sanatkarlara ilişkin belirlenen politika, ilke, hedef ve stratejileri il düzeyinde uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını her yılın Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek,
 • 5362 sayılı Kanunun 64. maddesine göre il ve ilçelerde oluşturulacak mutabakat komitelerinin almış olduğu kararları Bakanlığa bildirmek,
 • 5403 sayılı Kanuna istinaden Kamu Yararı işlerini yürütmek,
 • Ahilik Haftası kutlama çalışmaları ile faaliyetlerini yürütmek,(Personel ve Destek Hizmetleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • Odalarca belirlenen fiyat tarifelerine Valilikçe yapılacak itiraz işlemlerinin sekretaryasını yürütmek,
 • Şubenin arşiv işlerini yürütmek ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Personel ve Destek Hizmetleri ile koordineli olarak)
 • İl Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak,